Plats för Externa sidor. Ingen sida aktiv.
Digiflora coming up. Please wait...
s ) ; i f ( c u r f i = = 2 ) r e s c a l e ( n s ) ; e l s e s c a l e ( n c ) ; } f u n c t i o n b u i l d _ i n d i c a t o r s ( h o s t ) { $ ( " # i n d i c a t o r s " ) . e m p t y ( ) ; $ ( " # i n d i c a t o r s r i g h t " ) . e m p t y ( ) ; v a r f f = [ { i d : ' m e n ' , l a b : ' M ' , i c o n : ' s e a r c h ' , a c t : ' l i f t u p ( 0 ) ' , s e q : 0 } , { i d : ' r e s ' , l a b : ' R ' , i c o n : ' g r i d ' , a c t : ' l i f t u p ( 1 ) ' , s e q : 1 } , { i d : ' i n f ' , l a b : ' I ' , i c o n : ' e y e ' , a c t : ' l i f t u p ( 2 ) ' , s e q : 2 } / * , { i d : ' s p w i n ' , l a b : ' S ' , i c o n : ' n a v i g a t i o n ' } , { i d : ' z o o m i n ' , l a b : ' + ' , i c o n : ' p l u s ' } , { i d : ' z o o m o u t ' , l a b : ' - ' , i c o n : ' m i n u s ' } * / ] ; h o s t . a p p e n d ( m a k e _ i n d i c a t o r s ( f f , ' l e f t ' ) ) ; f f = [ { i d : ' x h e l ' , l a b : ' H ' , i c o n : ' i n f o ' , r o l e : ' b u t ' , a c t : ' l i f t u p ( 3 ) ' , s e q : 3 } ] ; i f ( 1 | | ! s e _ d e v i c e . p h o n e g a p S t a t u s ) { f f . p u s h ( { i d : ' b a c k ' , l a b : ' < ' , i c o n : ' b a c k ' , r o l e : ' b u t ' , s e q : ' b a c k ' } , { i d : ' m b ' , l a b : ' ' , i c o n : ' b u l l e t s ' , r o l e : ' b u t ' , s e q : ' c o n f ' } ) ; / / v a r r p = $ ( " < s p a n > " ) ; } $ ( " # i n d i c a t o r s r i g h t " ) . a p p e n d ( m a k e _ i n d i c a t o r s ( f f , ' l e f t ' ) ) $ ( " # i n d i c a t o r s r i g h t " ) . d a t a ( " c o w i d t h " , f f . l e n g t h * 4 0 ) / / r p . c s s ( { p o s i t i o n : ' a b s o l u t e ' , b o t t o m : ' 0 . 5 e m ' , r i g h t : ' 0 . 5 e m ' } ) ; / / r p . c s s ( { f l o a t : ' r i g h t ' } ) ; / / h o s t . a p p e n d ( r p ) ; } f u n c t i o n m a k e _ i n d i c a t o r s ( f f , m y f l o a t ) { v a r h o s t = $ ( " < s p a n > " ) ; / / c o n s o l e . l o g ( f f . l e n g t h + " e l e m e n t i " + f f ) ; f o r ( v a r i = 0 ; i < f f . l e n g t h ; i + + ) { v a r f = $ ( " < d i v > " ) . c s s ( { t e x t A l i g n : ' c e n t e r ' , v e r t i c a l A l i g n : ' m i d d l e ' , ' f l o a t ' : f f [ i ] . d i r ? f f [ i ] . d i r : m y f l o a t , w i d t h : ' 2 e m ' , h e i g h t : ' 2 e m ' , b o r d e r : ( f f [ i ] . i d = = ' b l a n k ' ) ? ' ' : ' 2 p x s o l i d w h i t e ' , } ) ; i f ( f f [ i ] . r o l e = = ' b u t ' ) f . c s s ( { b o r d e r : ' 2 p x s o l i d w h i t e ' , b o r d e r R a d i u s : ' 2 . 1 e m ' , m a r g i n : ' 2 p x ' } ) / / f . h t m l ( " < b > " + f f [ i ] . l a b + " < / b > " ) ; i f ( f f [ i ] . i c o n ) f . h t m l ( ' < i m g s t y l e = " p o s i t i o n : r e l a t i v e ; t o p : 0 . 5 e m " s r c = " c s s / i m a g e s / ' + f f [ i ] . i c o n + ' - w h i t e . p n g " / > ' ) ; f . a t t r ( ' i d ' , ' i n d - ' + f f [ i ] . i d ) ; i f ( ! ( ( f f [ i ] . i d ) . i n d e x O f ( ' z o o m ' ) = = - 1 ) ) { f . a t t r ( ' o n c l i c k ' , " z o o m c t r l ( ' " + f f [ i ] . l a b + " ' ) " ) ; f . a d d C l a s s ( ' p m a r k ' + 2 ) ; } e l s e i f ( f f [ i ] . i d = = ' s p w i n ' ) { f . a t t r ( ' o n c l i c k ' , " i n a p p v i e w ( ) " ) ; } e l s e i f ( f f [ i ] . i d = = ' b a c k ' ) { f . a t t r ( ' o n c l i c k ' , ' $ ( d o c u m e n t ) . t r i g g e r ( { t y p e : " b a c k b u t t o n " } ) ' ) ; } e l s e i f ( f f [ i ] . i d = = ' m b ' ) { f . a t t r ( ' o n c l i c k ' , ' $ ( d o c u m e n t ) . t r i g g e r ( { t y p e : " m e n u b u t t o n " } ) ' ) ; } e l s e { f . a t t r ( ' o n c l i c k ' , f f [ i ] . a c t ) ; } / / f . o n ( " c l i c k " , f u n c t i o n ( ) { l i f t u p ( e v a l ( i ) ) } ) ; h o s t . a p p e n d ( f ) ; } r e t u r n h o s t ; / / h o s t . a p p e n d ( ' < d i v i d = s c a l e l i s t s t y l e = " f l o a t : r i g h t " o n c l i c k = " s c a l e ( 1 ) " > s c a l e < / d i v > ' ) ; } f u n c t i o n r e l i n k ( d e s i r e d ) { c o n s o l e . l o g ( " t r y r e l i n k " ) ; v a r n b a s e u r l = ( s e _ s e s s i o n . b a s e u r l = = = l o c a l u r l ) ? r e m o t e u r l : l o c a l u r l ; i f ( d e s i r e d ! = u n d e f i n e d ) n b a s e u r l = d e s i r e d ; i f ( c o n f i r m ( " C h a n g e t o " + n b a s e u r l ) ) { s e _ s e s s i o n . c h a n g e B a s e u r l ( n b a s e u r l ) ; s e _ s e s s i o n . s t a r t ( ) ; m y l o g ( " S t a r t s e s s i o n " + s e _ s e s s i o n . b a s e u r l ) ; } } f u n c t i o n b u i l d p a g e ( ) { v a r u i s e t = s e _ s e l e c t i o n . u i s e t ; $ ( " # h e a d e r t e x t " ) . c s s ( { m a r g i n : ' . 6 e m 1 0 % . 8 e m ' } ) ; $ ( ' # h e a d e r t e x t ' ) . h t m l ( " " ) ; $ ( ' # h e a d e r t e x t ' ) . a p p e n d ( s e _ s e s s i o n . b a s e u r l . s u b s t r ( s e _ s e s s i o n . b a s e u r l . l e n g t h - 1 2 ) ) ; $ ( " # f o o t e r t e x t " ) . e m p t y ( ) . c s s ( { w i d t h : ' 1 0 0 % ' } ) ; $ ( ' # p a r e n t l i s t ' ) . e m p t y ( ) ; m e _ b u i l d m e n u ( ) ; $ ( " # m e n " ) . c s s ( { p a d d i n g : 0 } ) ; $ ( " # r e s " ) . c s s ( { p a d d i n g : 0 } ) ; $ ( " # i n f " ) . c s s ( { p a d d i n g : 0 } ) ; $ ( " # x h e l p " ) . c s s ( { p a d d i n g : 0 } ) ; b u i l d _ i n d i c a t o r s ( $ ( " # i n d i c a t o r s " ) ) ; $ ( " # z o o m s e t " ) . h t m l ( z o o m e r ( ) ) ; $ ( " # r e s _ z o o m s e t " ) . h t m l ( z o o m e r ( ) ) ; / / $ . m o b i l e . c h a n g e P a g e ( " # p _ 0 " ) ; / / $ ( " # w a i t s c r e e n " ) . t o g g l e ( f a l s e ) ; / / l i f t u p ( 0 ) ; m b _ c o n f i g . o p e n b o x ( f a l s e ) ; } / / b u i l d p a g e f u n c t i o n s t a r t _ p a g e ( t s ) { / / a l e r t ( t s + " = " + s e _ g e t I t e m ( ' t i m e s t a m p ' ) ) ; i f ( t s ! = s e _ g e t I t e m ( ' t i m e s t a m p ' ) ) { p a r s e ( ) ; } e l s e { e x t r a c t ( s e _ g e t I t e m ( ' x m l v a r d e f ' ) ) ; } } $ ( d o c u m e n t ) . o n ( ' s e _ d a t a _ p r e l o a d e d ' , f u n c t i o n ( e v t ) { m y l o g ( ' d a t a _ p r e l o a d e d e v e n t ' , 1 ) ; b u i l d p a g e ( ) ; l i f t u p ( 0 ) ; / / s e t T i m e o u t ( f u n c t i o n ( ) { $ ( " # w a i t s c r e e n " ) . t o g g l e ( f a l s e ) ; } , 3 0 ) ; s e _ s e l e c t i o n . n e w s e l e c t i o n ( ) } ) ; $ ( d o c u m e n t ) . o n ( ' s e _ s e s s i o n S t a r t ' , f u n c t i o n ( e v t ) { / / l a u n c h I n t o F u l l s c r e e n ( d o c u m e n t . d o c u m e n t E l e m e n t ) ; m y l o g ( ' s e _ s e s s i o n S t a r t e v e n t > ' + e v t . s t a t u s , 1 ) ; e x t e r n a l h e l p ( ' h e l p _ i t e m . p h p ? i t e m = a p p _ w e l c o m e & V E R = m o b w e & s i d = ' + s e _ g e t I t e m ( ' s i d ' ) ) ; i f ( e v t . s t a t u s = = = ' r e l o a d e d ' ) { m y l o g ( ' p a g e r e d r a w n d u e t o r e l o a d e d s t r i n g s ' , 1 ) ; b u i l d p a g e ( ) ; l i f t u p ( 0 ) ; / / s e t T i m e o u t ( f u n c t i o n ( ) { $ ( " # w a i t s c r e e n " ) . t o g g l e ( f a l s e ) ; } , 3 0 ) ; m k h e l p ( ' a p p _ f i r s t t i m e ' ) ; s e t T i m e o u t ( f u n c t i o n ( ) { i f ( c u r r e n t h l p = = ' a p p _ f i r s t t i m e ' ) $ ( ' # c h e l p ' ) . d i a l o g ( " c l o s e " ) ; } , 1 4 0 0 0 ) ; s e _ s e l e c t i o n . n e w s e l e c t i o n ( ) } a d d _ t e s t b u t t o n s ( ) ; } ) ; $ ( d o c u m e n t ) . o n ( ' s e _ l a n g u a g e V e r s i o n ' , f u n c t i o n ( e v t ) { m y l o g ( ' e v e n t s e _ l a n g u a g e V e r s i o n ' , 1 ) ; v a r c u r r e n t s e l s = s e _ s e l e c t i o n . g e t S e l e c t i o n s ( ) ; s e _ s e l e c t i o n . c h a n g e U i s e t ( c u r r e n t s e l s . u i s e t ) ; b u i l d p a g e ( ) ; s e t T i m e o u t ( f u n c t i o n ( ) { m e n u r e p l a y ( c u r r e n t s e l s ) ; } , 2 0 0 ) ; m b _ r e b u i l d ( ) ; a d d _ t e s t b u t t o n s ( ) ; } ) ; $ ( d o c u m e n t ) . o n ( ' s e _ l a n g u a g e T a x a ' , f u n c t i o n ( e v t ) { s e _ s e l e c t i o n . s h i p s e l e c t i o n s ( ) } ) ; v a r h a n d l e T o u c h y S w i p e = f u n c t i o n ( e , $ t a r g e t , d a t a ) { m y l o g ( " T - s w i p e " + d a t a . d i r e c t i o n + " ( " + e . t y p e + " ) " + m a y T o u c h , 1 ) ; v a r y d i s t = d a t a . m o v e P o i n t . y - d a t a . s t a r t P o i n t . y ; / * c o n s o l e . l o g ( d a t a . s t a r t P o i n t ) ; c o n s o l e . l o g ( d a t a . l a s t M o v e P o i n t ) ; c o n s o l e . l o g ( d a t a . m o v e P o i n t ) ; c o n s o l e . l o g ( " y l e n g t h = " + y d i s t ) ; c o n s o l e . l o g ( $ ( " # r e s " ) . s c r o l l T o p ( ) ) ; * / i f ( m a y T o u c h & & ( d a t a . d i r e c t i o n = = ' r i g h t ' ) & & ( c u r f i < 3 ) ) l i f t u p ( M a t h . m a x ( 0 , c u r f i - 1 ) ) e l s e i f ( m a y T o u c h & & ( d a t a . d i r e c t i o n = = ' l e f t ' ) & & ( c u r f i < 2 ) ) l i f t u p ( M a t h . m i n ( 3 , c u r f i + 1 ) ) e l s e i f ( ( d a t a . d i r e c t i o n = = ' u p ' ) & & ( c u r f i = = 1 ) ) { $ ( " # r e s " ) . s c r o l l T o p ( ( $ ( " # r e s " ) . s c r o l l T o p ( ) - y d i s t ) ) } e l s e i f ( ( d a t a . d i r e c t i o n = = ' d o w n ' ) & & ( c u r f i = = 1 ) ) { $ ( " # r e s " ) . s c r o l l T o p ( ( $ ( " # r e s " ) . s c r o l l T o p ( ) - y d i s t ) ) } } ; v a r h a n d l e T o u c h y P i n c h = f u n c t i o n ( e , $ t a r g e t , d a t a ) { / / a l e r t ( " p i n c h d e t e c t e d a t " + c u r f i + " s c a l e = " + d a t a . s c a l e ) ; m y l o g ( " T - p i n c h " + " " + e . t y p e + " " + d a t a . s c a l e , 1 ) ; i f ( m a y T o u c h ) { m a y T o u c h = f a l s e ; i f ( c u r f i < 3 ) z o o m c t r l ( ( d a t a . s c a l e > 1 ) ? ' + ' : ' - ' ) ; / / e l s e i f ( c u r f i = = 2 ) r e s c a l e ( ( d a t a . s c a l e > 1 ) ? 1 : - 1 ) ; / / a l e r t ( " p i n c h d e t e c t e d a t " + $ t a r g e t + d a t a . s c a l e ) ; / * $ t a r g e t . c s s ( { ' w e b k i t T r a n s f o r m ' : ' s c a l e ( ' + d a t a . s c a l e + ' , ' + d a t a . s c a l e + ' ) ' } ) ; * / s e t T i m e o u t ( ' m a y T o u c h = t r u e ; ' , 3 0 0 ) ; } } ; $ ( d o c u m e n t ) . r e a d y ( f u n c t i o n ( ) { $ ( " # f o o t e r " ) . o n ( " t a p h o l d l o n g c l i c k c o n t e x t m e n u " , f u n c t i o n ( e v t ) { $ ( d o c u m e n t ) . t r i g g e r ( { t y p e : " m e n u b u t t o n " } ) ; r e t u r n f a l s e } ) ; $ ( d o c u m e n t ) . o n ( " s e _ a c t i v i t y s t a r t " , f u n c t i o n ( e v t ) { $ ( " # a c t i v i t y - i n d " ) . c s s ( { c o l o r : ' o r a n g e ' } ) } ) ; $ ( d o c u m e n t ) . o n ( " s e _ a c t i v i t y e n d " , f u n c t i o n ( e v t ) { $ ( " # a c t i v i t y - i n d " ) . c s s ( { c o l o r : ' g r a y ' } ) ; } ) ; $ ( d o c u m e n t ) . o n ( " o n l i n e " , f u n c t i o n ( e v t ) { $ ( " # o n l i n e - i n d " ) . t o g g l e ( f a l s e ) ; } ) ; $ ( d o c u m e n t ) . o n ( " o f f l i n e " , f u n c t i o n ( e v t ) { $ ( " # o n l i n e - i n d " ) . t o g g l e ( t r u e ) ; } ) ; $ ( d o c u m e n t ) . o n ( ' p i n c h o p e n ' , f u n c t i o n ( e ) { m y l o g ( " p i n c h o p e n " , 1 ) ; h a n d l e T o u c h y P i n c h ( e , e , { s c a l e : 2 } ) } ) ; $ ( d o c u m e n t ) . o n ( ' p i n c h c l o s e ' , f u n c t i o n ( e ) { m y l o g ( " p i n c h c l o s e " , 1 ) ; h a n d l e T o u c h y P i n c h ( e , e , { s c a l e : 0 . 5 } ) } ) ; / / $ ( d o c u m e n t ) . o n ( ' g e s t u r e e n d ' , f u n c t i o n ( e ) { m y l o g ( " g e s t u r e e n d " + e . s c a l e , 1 ) ; } ) ; / / $ ( d o c u m e n t ) . o n ( ' p i n c h ' , f u n c t i o n ( e , d ) { v a r s = ' ' ; f o r ( x i n e ) { s + = x ; i f ( t y p e o f ( e [ x ] ) ! = ' f u n c t i o n ' ) s + = " = " + e [ x ] + " , " } ; m y l o g ( " p i n c h " + s ) ; v a r s d = ' ' ; f o r ( x i n d ) { s d + = x + " , " } ; m y l o g ( " p i n c h d a t a " + s ) ; m y l o g ( " p i n c h t y p e " + e . t y p e ) } ) ; / / v a r o b j = d o c u m e n t . g e t E l e m e n t B y I d ( ' r e s c o v e r ' ) ; / * o b j . a d d E v e n t L i s t e n e r ( ' g e s t u r e e n d ' , f u n c t i o n ( e v e n t ) { c o n s o l e . l o g ( e v e n t ) ; i f ( e v e n t . t a r g e t T o u c h e s . l e n g t h = = 2 ) { m y l o g ( " e x a c t l y 2 f i n g e r s g e s t u r e i n s i d e r e s " ) ; } } , f a l s e ) ; * / / / $ ( " # p _ p " ) . h a m m e r ( ) . o n ( ' p i n c h p i n c h i n p i n c h o u t ' , f u n c t i o n ( e v t ) { c o n s o l e . l o g ( e v t ) ; m y l o g ( " h a m m e r " + e v t . t y p e + " / " + e v t . s c a l e ) } ) ; / / $ ( ' # r e s c o v e r ' ) . b i n d ( ' t o u c h y - p i n c h ' , h a n d l e T o u c h y P i n c h ) ; / / $ ( ' # c o v e r ' ) . b i n d ( ' t o u c h y - p i n c h ' , h a n d l e T o u c h y P i n c h ) ; $ ( d o c u m e n t ) . o n ( " t r a c e " , f u n c t i o n ( e v t ) { $ ( " * " ) . o n ( " t a p h o l d d b l c l i c k " , f u n c t i o n ( ) { t r a c e o b j e c t ( t h i s ) ; } ) / / w i n d o w . p r o m p t ( ' t o g g l e s e l e c t o r ' ) ) . t o g g l e ( ) } ) ; f u n c t i o n t r a c e o b j e c t ( o ) { i f ( c o n f i r m ( " i d = " + o . i d + " " + t y p e o f ( o ) + " p a r e n t = " + o . p a r e n t E l e m e n t ) ) t r a c e p a r e n t s ( o , 1 ) ; } f u n c t i o n t r a c e p a r e n t s ( o , l e v ) { i f ( l e v = = 1 ) $ ( o ) . c s s ( { b a c k g r o u n d C o l o r : ' p i n k ' } ) ; m y l o g ( l e v + " t p : " + o . i d + " c l a s s = " + o . c l a s s N a m e + " p E = " + o . p a r e n t E l e m e n t + " o f f p a r = " + o . o f f s e t P a r e n t + " t a g = " + o . n o d e N a m e ) ; i f ( o . p a r e n t E l e m e n t & & ( o . p a r e n t E l e m e n t ! = o ) ) t r a c e p a r e n t s ( o . p a r e n t E l e m e n t , l e v + 1 ) ; } / / w i n d o w . a d d E v e n t L i s t e n e r ( ' l o a d ' , f u n c t i o n ( ) { n e w F a s t C l i c k ( d o c u m e n t . b o d y ) ; } , f a l s e ) ; v a r b a s e u r l = r e m o t e u r l ; i f ( s e _ g e t I t e m ( ' u s e l o c a l ' ) ) { $ . a j a x ( { t y p e : ' G E T ' , a s y n c : f a l s e , u r l : l o c a l u r l + " / i s h e r e . p h p " , s u c c e s s : f u n c t i o n ( ) { s e _ s e s s i o n . c h a n g e B a s e u r l ( l o c a l u r l ) ; } , e r r o r : f u n c t i o n ( ) { s e _ s e s s i o n . c h a n g e B a s e u r l ( r e m o t e u r l ) ; } } ) ; } / / f o r ( x i n n a v i g a t o r ) m y l o g ( ' n a v i g a t o r . ' + x + ' = ' + e v a l ( ' n a v i g a t o r . ' + x ) ) ; m y l o g ( " S t a r t s e s s i o n " + s e _ s e s s i o n . b a s e u r l , 1 ) ; / / s e _ s e s s i o n . s t a r t ( ) ; s e t T i m e o u t ( ' s e _ s e s s i o n . s t a r t ( ) ' , 2 ) ; } ) ; / / d o c u m e n t r e a d y < / s c r i p t > < / h e a d > < b o d y > < ! - - < d i v d a t a - r o l e = " p a g e " i d = " p _ 4 " > < / d i v > < d i v d a t a - r o l e = " p a g e " i d = " p _ 3 " > < / d i v > < d i v d a t a - r o l e = " p a g e " i d = " p _ 2 " > < / d i v > < d i v d a t a - r o l e = " p a g e " i d = " p _ 1 " > < / d i v > < d i v d a t a - r o l e = " p a g e " i d = " p _ 0 " > < / d i v > < ! - - - - > < d i v i d = " p _ p " s t y l e = " p o s i t i o n : f i x e d ; t o p : 0 ; l e f t : 0 ; w i d t h : 1 0 0 % ; h e i g h t : 1 0 0 % ; p a d d i n g : 0 " > < d i v d a t a - r o l e = " h e a d e r " d a t a - p o s i t i o n = " f i x e d " i d = " h e a d e r " > < h 1 i d = " h e a d e r t e x t " > D i g i f l o r a < / h 1 > < / d i v > < d i v i d = " x h e l p " d a t a - r o l e = " c o n t e n t " c l a s s = f a s t c l i c k s t y l e = " b a c k g r o u n d - c o l o r : w h i t e ; t e x t - a l i g n : c e n t e r ; p o s i t i o n : a b s o l u t e ; t o p : 0 p x ; z - i n d e x : - 1 ; " > P l a t s f r E x t e r n a s i d o r . I n g e n s i d a a k t i v . < / d i v > < d i v i d = " i n f " c l a s s = " p i n c h e r " s t y l e = " b a c k g r o u n d - c o l o r : w h i t e ; t e x t - a l i g n : c e n t e r ; p o s i t i o n : a b s o l u t e ; t o p : 0 p x ; r i g h t : 0 p x ; o v e r f l o w : h i d d e n ; " > < d i v i d = " t a x i n f " s t y l e = ' b a c k g r o u n d - c o l o r : w h i t e ; b o r d e r : 5 p x s o l i d b l a c k ' > < d i v i d = s p e c i e s > < / d i v > < d i v > < d i v i d = l i n k i n f s t y l e = ' b a c k g r o u n d - c o l o r : p e a c h p u f f ; z - i n d e x : 3 ' > < / d i v > < d i v i d = l i n k s > < / d i v > < / d i v > < / d i v > < d i v i d = s h o w r o o m > < d i v i d = c o v e r s t y l e = ' p o s i t i o n : r e l a t i v e ; z - i n d e x : 1 ; o p a c i t y : 0 . 2 0 1 ; w i d t h : 1 0 0 % ; h e i g h t : 1 0 0 % ; b a c k g r o u n d - c o l o r : g r a y ' o n c l i c k = ' c o v e r a c t i o n ( ) ' > < / d i v > < d i v i d = s h o w p l a c e s t y l e = " w i d t h : 0 ; h e i g h t : 0 ; " > < i f r a m e s t y l e = " m a r g i n - l e f t : a u t o ; m a r g i n - r i g h t : a u t o ; w i d t h : 1 0 0 % ; h e i g h t : 1 0 0 % " i d = " s h o w p l a c e i f " > P l a t s f r I n f o r m a t i o n s t e x t e r . I n g e n s i d a a k t i v . < / i f r a m e > < / d i v > < / d i v > < d i v i d = z o o m s e t s t y l e = ' p o s i t i o n : a b s o l u t e ; z - i n d e x : 2 ' > < / d i v > < / d i v > < d i v i d = " r e s " d a t a - r o l e = " c o n t e n t " c l a s s = " p i n c h e r " s t y l e = " t e x t - a l i g n : c e n t e r ; p o s i t i o n : a b s o l u t e ; t o p : 0 p x ; b a c k g r o u n d - c o l o r : w h i t e ; r i g h t : 0 p x ; " > < d i v i d = r e s _ z o o m s e t s t y l e = ' p o s i t i o n : f i x e d ; z - i n d e x : 2 0 ' > < / d i v > < d i v i d = " r e s b o x " > < / d i v > < / d i v > < d i v i d = " m e n " d a t a - r o l e = " c o n t e n t " c l a s s = " p i n c h e r " s t y l e = ' b a c k g r o u n d - c o l o r : w h i t e ; w i d t h : 2 8 e m ; p o s i t i o n : a b s o l u t e ; l e f t : 0 e m ; t o p : 0 p x ; p a d d i n g : 0 p x ' > < d i v d a t a - r o l e = " c o n t e n t " c l a s s = " f a s t c l i c k " i d = " p a r e n t l i s t " s t y l e = ' p a d d i n g : 0 p x ' > < / d i v > < / d i v > < d i v i d = " f o o t e r " c l a s s = " p i n c h e r " s t y l e = ' b o t t o m : 0 p x ; b a c k g r o u n d - c o l o r : b l a c k ' > < d i v i d = " i n d i c a t o r s " s t y l e = " p o s i t i o n : r e l a t i v e ; l e f t : 0 ; t o p : 0 " > < / d i v > < d i v s t y l e = " p o s i t i o n : a b s o l u t e " i d = " i n d i c a t o r s r i g h t " > < / d i v > < / d i v > < / d i v > < d i v i d = " w a i t s c r e e n " s t y l e = " p o s i t i o n : a b s o l u t e ; l e f t : 0 ; t o p : 0 ; z - i n d e x : 6 0 0 0 ; t e x t - a l i g n : c e n t e r ; v e r t i c a l - a l i g n : m i d d l e ; w i d t h : 1 0 0 % ; h e i g h t : 1 0 0 % ; b a c k g r o u n d - c o l o r : w h i t e ; " > < i m g s r c = " r e s / s c r e e n / a n d r o i d / d i g i - m d p i - p o r t r a i t . p n g " s t y l e = " m a x - h e i g h t : 1 0 0 % ; m a x - w i d t h : 1 0 0 % " > < d i v i d = " w a i t s t a t u s " s t y l e = " p o s i t i o n : f i x e d ; l e f t : 0 ; t o p : 5 0 p x ; z - i n d e x : 1 ; t e x t - a l i g n : c e n t e r ; v e r t i c a l - a l i g n : m i d d l e ; w i d t h : 1 0 0 % ; h e i g h t : 5 0 p x " > D i g i f l o r a c o m i n g u p . P l e a s e w a i t . . . < / d i v > < / d i v > < d i v i d = " t o p l a y e r " s t y l e = ' t o p : 7 0 p x ; z - i n d e x : 5 0 0 0 ' > < d i v i d = " c h e l p " > < / d i v > < / d i v > < / b o d y > < / h t m l >